🚚Brezplačna dostava nad 49 eur! 🚚 🚚Brezplačna dostava nad 49 eur! 🚚

Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Instagram in Facebook nagradna igra Flaffy spa set«

 1. ORGANIZATOR

Igre » nstagram in Facebook nagradna igra Flaffy spa se « (v nadaljnjem besedilu »Igra«) organizira in izvaja Minka's pet shop, Maruša štepec s.p, s sedežem na naslovu Ulica Ivana Pengova 18, 1230 Domžale, davčna številka: 40981304 telefon: +38651245651 e-poštni naslov: hello@minkaspetshop.com (v nadaljnjem besedilu »Organizator«).

 1. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine Minka's pet shop in podelitev nagrade

III. TRAJANJE IGER

Nagradna igra bo potekala med 27.3.2024 in 15.4.2024

 1. PRAVICA DO SODELOVANJA
 2. V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
 3. Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Instagram strani: @minkaspetshop. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa 3. točka V. poglavja teh Pogojev.
 4. Udeleženci ne smejo biti zaposleni pri Organizatorju/Organizatorjih, pri njegovih/njihovih podizvajalcih ali pri subjektih, povezanih z njim/njimi (izpostave, podružnice, podjetja, ki imajo neposredno ali posredno v lasti deleže v njegovem/njihovem kapitalu ali nadzorujejo njegove/njihove dejavnosti), ter ne smejo biti člani njihovih družin (otroci ali zakonski partnerji). Sodelovanje v Igri ni vezano na nakup.
 5. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

V nagradnem skladu je 1 Flaffy spa set, vonj po izibiri. 

 1. Žrebanje nagrad se bo izvedlo 16.4.2024 v popoldanskih urah, najkasneje dan kasneje pa bodo rezultati znani na instagram in facebook profilu @minkaspetshop.

Žrebanje nagrad se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

 1. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh Pogojev.
 2. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.
 3. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD
 4. Zmagovalni udeleženci bodo obveščeni na dan žrebanja nagrad v obliki odgovora na njihov komentar pod Organizatorjevo objavo, ki vsebuje ustrezno vprašanje iz Igre. Vsak zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti, itd.), tako da pošlje zasebno sporočilo na stran.
 5. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti kdaj bo prevzel nagrado na sedežu podjetja.

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC, POVEZANIH Z NAGRADAMI

 1. Udeleženec, ki je dobil nagrado, jo lahko prejme le v času in na kraju, ki ga dodatno določi Organizator .
 2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

 1. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile, v primeru kršitve teh Pogojev ali nezakonite prisvojitve. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
 2. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo.
 3. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.
 4. Organizator ne odgovarja za korespondenco v zvezi z nedobitnimi zahtevki, ki nastanejo en mesec po dejanski razdelitvi nagrad.
 5. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
 6. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.
 7. Organizator ne odgovarja za kakovost nagrad, če so bile slednje izdane ali zagotovljene s strani tretjih oseb.
 8. OSEBNI PODATKI
 9. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe, razen v primerih, izrecno določenih v teh Pogojih. V takšnih primerih udeleženec izjavlja, da so navedeni osebni podatki pravilni, da je pridobil/a predhodno soglasje te/h oseb/e za njihovo razkritje, in da prevzema polno odgovornost za razkritje in zagotavljanje teh osebnih podatkov.
 10. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, email naslov in naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno agencija) za namene Igre, vključno z imenom in sliko udeleženca, ki bo javno objavljena in uporabljena v zvočnih, tiskanih in video materialih Organizatorja, za kar slednji ni dolžan plačati. Organizator hrani osebne podatke za obdobje 30dni.
 11. Udeleženci imajo v skladu z določbami ZVOP-1:

pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Organizator. Organizator mora omogočiti dostop do ustreznih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve;

pravico, da zahtevajo popravek, izbris ali blokiranje njihovih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter pravico, da od Organizatorja zahtevajo, da obvesti vse tretje osebe, katerim so bili njihovi osebni podatki razkriti, o izbrisu, popravku ali blokiranju njihovih osebnih podatkov, razen če je to nemogoče ali če zahteva nesorazmerni napor. Organizator mora izvesti popravek, izbris ali blokiranje zadevnih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve in o tem obvestiti udeleženca, ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve;

pravico do obveščenosti, preden se njihovi osebni podatki prvič razkrijejo tretjim osebam ali se v njihovem imenu uporabijo za namene neposrednega trženja, ter možnost ugovora proti takemu razkritju ali uporabi; in

kadarkoli pravico do ugovora glede obdelave njihovih osebnih podatkov v namene neposrednega trženja. Organizator mora v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ustrezno preprečiti uporabo zadevnih podatkov v namene neposrednega trženja ter o tem obvestiti udeleženca v naslednjih petih dneh;

 1. Organizator lahko obdeluje osebne podatke udeležencev tudi v namene zagotavljanja skladnosti s svojimi zakonskimi obveznostmi, kot tudi za namene varstva svojih pravic in pravnih interesov ter pravic in pravnih interesov z njim povezanih subjektov ali drugih udeležencev.

XII. DRUGE DOLOČBE

 1. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.
 2. Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama. Instagram nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.
 3. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator. Udeleženec lahko pridobi informacije o morebitnih stroških za internetno povezavo ter o naročniškem načrtu udeleženca.
 4. Pogoji so objavljeni na Strani, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.
 5. V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

Ti Pogoji začnejo veljati 25.1.2024